Zbiór danych osobowych stanowi każdy zestaw danych o charakterze osobowym (dane osobowe), posiadający określoną strukturę i dostępny według określonych kryteriów. Zbiór ten może być podzielony i rozproszony funkcjonalnie.

Zbiór danych osobowych = przetwarzanie danych osobowych

Prowadzenie zbioru danych osobowych stanowi jeden z rodzajów przetwarzania danych osobowych. Jest on niezwykle istotny, gdyż prowadzenie danych osobowych w formie zbioru wymaga rejestracji w rejestrze prowadzonym przez GIODO.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż użycie przez ustawodawcę liczby mnogiej “określonych kryteriów” pozwala na przyjęcie, że ze zbiorem danych osobowych mamy do czynienia wówczas, gdy dostęp do danych danych osobowych jest możliwy według przynajmniej dwóch kryteriów. Ten czynnik pozwala na rozróżnienie “zbioru danych osobowych” od innych zestawień zawierających dane osobowe.

Kryteria dostępu do danych osobowych

W jaki sposób można określić te kryteria? W literaturze przedmiotu podkreśla się (tak m.in. A. Drozd komentarz do rozdz. 1 art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] “Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy” wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008), że kryteria stosowane w zbiorze danych osobowych powinny w sposób obiektywny zapewnić łatwy dostęp do tych danych.

Domniemanie przy korzystaniu z systemu informatycznego

Podkreślenia wymaga, że ustawa wprowadza domniemanie stwierdzające, iż dane osobowe przetwarzane za pomocą systemu informatycznego stanowią dane przetwarzane w zbiorze danych osobowych. Domniemanie to stanowi następstwo możliwości technicznych standardowego oprogramowania które pozwala na dostęp do danych za pomocą różnych kryteriów. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości, (wyrok ETS w sprawie Bodil Lindqvist z 6 listopada 2003 r., C-101/01, Dz. Urz. UE z 2004 r. C 7, s. 3-4) które wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej stanowi przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?