Administrator danych osobowych jest to podmiot, która przetwarza dane osobowe, jednak nie w celach osobistych lub domowych ale w celach stricte komercyjnych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych za administratora danych – rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 w/w ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki administratora danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych sporo obowiązków, wśród nich wymienić można m.in. w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Ważne powyższych obowiązków nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?