Decyzja GIODO o umorzeniu postępowania w sprawie skargi lekarza na przetwarzanie jego danych osobowych na stronie internetowej serwisu internetowego, który umożliwia użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej.

Lekarz prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG „Praktyka lekarska specjalistyczna”. Serwis internetowy umożliwiał użytkownikom zamieszczanie opinii i informacji o profesjonalistach i placówkach w oparciu o ich osobiste doświadczenia.

W serwisie zamieszczono na temat skarżącego lekarza opinie, w których posłużono się jego imieniem, nazwiskiem, wskazano specjalizacje oraz miejsce prowadzenia działalności, co jego zdaniem wystarczyło do jego jednoznacznej identyfikacji.

Lekarz zabronił serwisowi przetwarzania jego danych osobowych i wniósł o ich usunięcie, co spotkało się z odpowiedzią odmowną serwisu z uwagi na interes publiczny, jakim jego zdaniem jest pełniony przez lekarza zawód, a także wskazał, że dane osobowe lekarza nie dotyczą jego życia osobistego.

 

GIODO odmówił uwzględnienia wniosku w przedmiotowej sprawie

Lekarz zaskarżył decyzję GIODO do WSA, który uchylił decyzje GIODO. WSA wytknął GIODO, iż ten nie zbadał, czy w sprawie tej mamy do czynienia z z przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych określoną w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, a w rezultacie czy dla przetwarzania danych nie jest konieczne uzyskanie zgody lekarza oraz faktu, iż dane osobowe lekarza są przetwarzane w rejestrze o charakterze wyłącznie komercyjnym, w związku z czym uchylił obie decyzje GIODO.

GIODO wniósł skargę kasacyjną, którą następnie oddalił NSA.

 

Stanowisko GIODO

W toku postępowania wyjaśniającego serwis poinformował GIODO, iż dane osobowe lekarza zostały usunięte, w związku z czym nie jest on już ich administratorem a postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

NSA wyraził podobny pogląd – jego zdaniem GIODO może wydać nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem w sytuacji gdy z materiału dowodowego wynika, że swoim działaniem lub zaniechaniem administrator naruszył przepisy prawa a stan naruszenia ma miejsce w momencie wydania decyzji.

Lekarz zarzucił w piśmie do GIODO, iż mimo usunięcia danych przez serwis po wpisaniu jego imienia i nazwiska w wyszukiwarce internetowej nadal pojawiają się jego dane w powiązaniu z adresami innych stron internetowych.

 

Wskazówki GIODO

GIODO wskazał, iż lekarzowi przysługuje prawo żądania usunięcia z listy wyników wyszukiwania linków do stron internetowych osób trzecich zawierających dotyczące je informacje, powstałych w wyniku wprowadzenia do wyszukiwarki internetowej kryterium wyszukiwania obejmującego jej imię i nazwisko („Google Spain SL i Google Inc. Przeciwko Agencia Espanola de Proteccion de Datos i Mario Costeja Gonzalez, sygn. akt C-131/12) – operatorzy wyszukiwarek internetowych przetwarzają dane osobowe jako administratorzy danych.

Lekarz żądał ponadto złożenia zawiadomienia do właściwych organów ścigania wzwiązku z popełnianiem czynów zabronionych przez Spółkę w stosunku do 135 tys. Osób – GIODO wskazał, iż nie jest właściwy do kwalifikacji znamion czynu zabronionego, jest to kompetencja organów ścigania.

Wskazał, iż może złożyć samodzielnie zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jeśli dysponuje dowodami w tym zakresie, jeśli zaś jego zdaniem doszło do naruszenia jego dóbr osobistych wskutek zamieszczenia opinii – służy mu powództwo cywilne wytoczone przed właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

Podsumowanie

Samo przetwarzanie danych przez serwis nie może być uznane za naruszające prawa lub wolność jednostki, chyba, że odbywa się ono w sposób bezprawny.

Zawód lekarza uznawany jest za zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie jest istotne z punktu widzenia interesu publicznego. 

Świadczona przez lekarza praca jest poddawana ocenie pacjentów za pomocą różnych narzędzi, w tym serwisów internetowych.

 

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746

http://www.giodo.gov.pl/280/id_art/9010/j/pl/ac

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?