Poniżej przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze osobowych.

 

Warszawa, dnia …………..

UPOWAŻNIENIE NR ….

 

Z dniem ……..………. upoważniam Panią/Pana ……………………………………….

zatrudnioną/ego na stanowisku ………………………………………………………………………………………..

do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze ……………………… ……………………………………….…………………………………… w systemie informatycznym ………………………………………………………………. ………………

w kartotekach ……………………………. ………………………w zakresie …………………………………………………………. ……………………………………….

Niniejsze upoważnienie jest ważne do dnia …………………. .

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są obowiązane zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

……………………………………………………….

(podpis administratora danych osobowych w OPI)

 

…………………………………………………………………..

(data i podpis pracownika)

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?