Z kim muszę podpisywać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? (kurier, poczta, księgowa, operator płatności, hosting)

 

W codziennej praktyce sklepy internetowe do realizacji swoich celów biznesowych bardzo często korzystają z usług firm zewnętrznych. W związku z tym pojawia się problem dostępu do danych i ich przetwarzania przez osoby trzecie. Sprzedawcy internetowi mają w związku z tym obowiązek zabezpieczenia danych osobowych swoich klientów przed ich bezprawnym wykorzystaniem poprzez spełnienie ustawowo określonych obowiązków.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie – czyli tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Czym jest powierzenie danych?

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, na co wskazuje bezpośrednio art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych uregulowane jest w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 31 ust. 1 Admi­ni­stra­tor da­nych może po­wie­rzyć in­nemu pod­mio­towi, w dro­dze umowy za­war­tej na pi­śmie, prze­twa­rza­nie da­nych.

Polega ono na tym, że administrator danych powierza w drodze pisemnej umowy ich przetwarzanie – w całości lub w części – innemu podmiotowi. Oznacza to, że administrator nie musi sam wykonywać wszystkich czynności związanych z procesem przetwarzania danych osobowych. Najczęściej umowy powierzenia przetwarzania danych zawierane są np. w celu dochodzenia wierzytelności lub w związku ze zleceniem innemu podmiotowi realizacji części zadań administratora (tzw. outsourcing).
W pewnym uproszczeniu chodzi o przekazanie in­nej fir­mie ze­branych przez administratora danych oso­bowych po to, by ta firma zro­biła coś z tymi nimi w jego imieniu i na jego rzecz.

Czy przekazując dane zawsze je powierzam?

Są sytuacje gdy prowadząc działalność administrator przekaże dane osobowe osobie trzeciej, która będzie je przetwarzać w swoim własnym imieniu i na swoją rzecz.
W tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z udostępnieniem danych – może to mieć miejsce np. w przypadku sprzedaży bazy danych.

Udostępnienie jest przekazaniem danych innemu podmiotowi (odbiorcy danych), który staje się ich administratorem, zaś powierzenie polega na przetwarzaniu danych przez podmiot, który nie jest administratorem tych danych.

 

Komu mogę powierzyć przetwarzanie danych osobowych?

 

Hosting

Duża część sklepów internetowych, ze względu na wysokie koszty, nie utrzymuje własnych serwerów, lecz wynajmuje od wyspecjalizowanych firm świadczących usługi hostingu. Wówczas dane osobowe klientów sklepu są przetwarzane przez inną firmę w jej systemie informatycznym.
Definicja przetwarzania w ustawie o ochronie danych osobowych jest jednoznaczna:
są to „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych”, a wśród nich także „utrwalanie” i „przechowywanie”.

 

Księgowość

Prowadzenie dokumentacji księgowej nierozerwalnie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów oraz osób zatrudnionych w sklepie internetowym.

Wprawdzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie trzeba rejestrować zbiorów danych osobowych, które służą tylko do przetwarzania danych w celu wystawienia faktury, jednak wymogi dotyczące zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 36 ustawy, odnoszą się do wszystkich zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Art. 36. 1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Obowiązek zabezpieczenia danych nie jest zatem uzależniony od celu przetwarzania, rodzaju podmiotu będącego administratorem, jak również przywilejów, do których m.in. należy zwolnienie administratorów danych z obowiązku rejestracji określonego typu zbiorów.

Dlatego tak ważne by podpisując z firmą zewnętrzną umowę na obsługę księgową, sklep internetowy oraz biuro księgowe obok umowy określającej zasady współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawarli ze sobą odrębną umowę, której przedmiotem będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Poczta Polska

Jeśli e-sklep przekaże dane osobowe Poczcie Polskiej S.A. w celu realizacji usług pocztowych, Poczta będzie przetwarzać je zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie ustawy Prawo Pocztowe i jest ich administratorem.
Art. 23. ust 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. zezwalają na to przepisy prawa,
  3. jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu wywiązania się z umowy, której jest stroną, lub na jej życzenie w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jednak w przypadku realizacji usług niestanowiących usług pocztowych, przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych klientów podmiotów zewnętrznych wymagać będzie podpisania umowy powierzenia zgodnie z art. 31 ww. ustawy.

Wówczas dopiero Poczta Polska S.A. stanie się procesorem, tj. podmiotem, któremu administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie przewidzianym w umowie.

Art.39. 1. [Prawo Pocztowe] Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:

  1. operator;
  2. osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.

Kurier

Firmy kurierskie jako podmioty świadczące usługi pocztowe nie posiadają statusu administratora danych, jaki nadaje Poczcie Polskiej ustawa Prawo Pocztowe, toteż powierzając dane kurierowi staje się on procesorem, a zatem niezbędne jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z takimi podmiotami, w przypadku korzystania z ich usług.

Operator płatności

Sklepy internetowe często korzystają z firm obsługujących płatności elektroniczne. Firmy te jak np. PayU nie wymagają podpisywania umów papierowych, wymagają jedynie zaakceptowania regulaminu (w nim zawarte są zasady powierzania danych).
np. § 16 regulaminu PAYU:
DANE OSOBOWE
3. W związku z zawarta Umową, Partner powierza PayU przetwarzanie danych osobowych osób, które są umocowane do dokonywania czynności w imieniu Partnera lub do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Partnera.
5. Powierzenie PayU przez Partnera przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w § 16 ust. 3 Regulaminu, następuje na czas trwania Umowy, następuje w celu świadczenia przez PayU usług w ramach Umowy (w tym usług płatniczych) oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.
W przypadku płatności elektronicznych, do powierzenia najczęściej nie dojdzie, gdyż korzystając z nich to Klient sam wprowadza swoje dane osobowe na stronie pośrednika płatności.

Dropshipping

Sklepy internetowe coraz częściej korzystają z modelu dropshippingu opierającego się na wysyłce kupionego w e-sklepie towaru bezpośrednio z hurtowni. Decydując się na takie rozwiązanie należy podpisać z hurtownią umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która ureguluje kwestie związane z przekazaniem danych w celu realizacji zamówień i która to zawiera informacje o przekazaniu danych przez sklep – hurtowni oraz nakłada na przetwarzającego obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo danych.

To tylko przykładowe z możliwych przykładów powierzenia przetwarzania danych w e-sklepie. Do powierzenia może dojść również w innych przypadkach np. podczas korzystania z opro­gra­mo­wa­nia w chmu­rze tzw. SaaS (do fak­tu­ro­wa­nia czy też sys­tem CRM) czy też chociażby w przypadku korzystania z usług ob­słu­gu­ją­cej new­slet­ter (np. FreshMail, MailChimp).

Forma umowy powierzenia danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zostać zawarta na piśmie (ale jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych). Powinna ona określać przede wszystkim rodzaje operacji na danych osobowych i cel przetwarzania danych, a także prawa i obowiązki zarówno administratora danych, jak i procesora.

Podsumowanie

Korzystając z usług podmiotów zewnętrznych e-sklep powinien trzymać rękę na pulsie.

W każdej z tych sytuacji bowiem może dojść do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jego klientów. Wybierając sposób przekazania danych osobowych osobom trzecim, e-sklep powinien pamiętać o podstawowych różnicach pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem przetwarzania danych i wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

W takich sytuacjach, będąc administratorem danych, e-sklep musi zawierać pisemne umowy o powierzeniu danych z podmiotami zewnętrznymi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż jest on odpowiedzialny nie tylko za wypełnienie poszczególnych obowiązków wynikających z ustawy przez siebie samego, ale także przez podmiot, któremu te dane powierzył.

 

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?